LESZCZYŃSKI Paweł [1975- ]

Paweł Leszczyński Właśc. Paweł [Adrian] Leszczyński. Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny » Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie [AJP]. Radny » Rady Miasta (2006-2014). Doradca wojewody lubuskiego oraz pełnomocnik ds. mniejszości narodowych i etnicznych. Prezes Zarządu Oddziału gorzowskiego Polskiego Towarzystwa Historycznego i członek Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego oraz Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego.

Urodzony w Gorzowie Wlkp. Ukończył » I Liceum Ogólnokształcące (1994). Laureat ogólnopolskich Olimpiad Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1999) oraz Podyplomowego Studium Nauk Politycznych na tym uniwersytecie (2000). W 2004 roku obronił tam pracę doktorską, a w 2013 roku otrzymał stopień doktora habilitowanego nauk prawnych (pierwsza habilitacja nauk prawnych w Gorzowie), nadany mu na podstawie uchwały Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od 2004 roku nauczyciel akademicki w » Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej [PWSZ], a od września 2016 roku - Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie. W latach 2017-2019 jej prorektor ds. nauki. W latach 2005-2007 zastępca dyrektora Instytutu Administracji PWSZ. Od 2011 roku kierownik zainicjowanej przez siebie Pracowni Analiz Wschodniego Sąsiedztwa w strukturze Akademickiego Centrum Badań Euroregionalnych Akademii, które działa pod patronatem Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk (od 2011 roku). Od kwietnia 2014 roku kierownik Katedry Problemów Bezpieczeństwa Europy Północnej i Środkowowschodniej, pierwszej w PWSZ katedry naukowo-badawczej. W latach 2014-2016 profesor nadzwyczajny w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Szczecinie.

W latach 1999-2002 członek Komisji Organizacyjno-Prawnej Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, wybrany spoza składu radnych. Uczestniczył w pracach Komitetu Organizacyjnego Obchodów 750-lecia Miasta Gorzowa (2005-2006). Od 2006 do 2014 roku radny Rady Miasta. W latach 2006-2010 jej wiceprzewodniczący. Członek Unii Wolności [UW] (1995-1998) i Sojuszu Lewicy Demokratycznej (2000-2012). W 2009 roku startował w wyborach do Parlamentu Europejskiego, a w 2011 roku do Senatu RP.

Od marca 2019 roku członek Komisji ds. Stosunków Polsko-Czeskich i Polsko-Słowackich Polskiej Akademii Nauk Oddział w Katowicach. Członek bądź współpracownik licznych organizacji, instytucji i towarzystw, m.in.: Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego (od 2002 roku). Uczestnik szkoleń The Lord Slynn of Hadley European Law Foundation (2000, Warszawa). Od 2005 roku członek Polskiego Towarzystwa Historycznego [PTH] – Oddział w Gorzowie Wielkopolskim, a od 2006 roku jego prezes. W 2007 roku, z ramienia PTH Oddział w Gorzowie, został członkiem Rady » Muzeum Lubuskiego, w latach 2012-2015 i od 2019 roku jej przewodniczący, a w latach 2015-2019 - wiceprzewodniczący. Od 2008 roku jest redaktorem naczelnym "Forum Historyczno-Społecznego" - rocznika wydawanego przez PTH Oddział w Gorzowie.

Pełnił bądź pełni wiele funkcji społecznych i politycznych, m. in. był współpracownikiem wicemarszałek Senatu RP Zofii Kuratowskiej (UW, 1995-1996), asystentem społecznym posła na Sejm RP Jana Kochanowskiego (SLD, 1999-2004), doradcą wojewody lubuskiego Andrzeja Korskiego (2001-2004) oraz pełnomocnikiem wojewody lubuskiego Janusza Gramzy ds. mniejszości narodowych i etnicznych (2004-2005). Od 2016 roku członek Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego. Sekretarz Polskiej Rady Ekumenicznej Oddział w Gorzowie (od 1998 roku). Od 2019 roku jest członkiem Rady » Fundacji Serce na Dłoni.

Uczestnik Letniej Szkoły dla Młodych Liderów Społecznych i Politycznych przy Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana (1996). W latach 1999-2001 brał udział w kursach pn. Studium Stosunków Międzynarodowych w Instytucie Problemów Bezpieczeństwa w Warszawie. Moderator cyklu Ogród Polityczny, organizowanego przez gorzowski » Klub Myśli Twórczej Lamus (2005-2006).

Autor ponad 200 publikacji naukowych, popularnonaukowych i popularnych. Jest autorem kilku książek naukowych, m.in.: Zagadnienia wyznaniowe w Konstytucji RP (Wyd. Naukowe SEMPER, Warszawa 2001); Polski socjalliberalizm w latach 1989-1997. Uwarunkowania historyczne i europejskie (Friedrich Naumann Stiftung – Przedstawicielstwo w Polsce, Warszawa 2001; wyd. drugie w koedycji z Domem Wydawniczym ELIPSA, 2004); Centralna administracja wyznaniowa II RP – Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego (Wyd. Naukowe SEMPER, Warszawa 2006); Stosunki Państwo-Kościół w koncepcjach oraz praktyce rządów obozu piłsudczykowskiego (Wyd. Naukowe PWSZ, Gorzów Wlkp. 2008) i Regulacja stosunków między państwem a nierzymskokatolickimi Kościołami i innymi związkami wyznaniowymi określona w art. 25 ust. 5 Konstytucji RP (Wyd. Naukowe PWSZ, Gorzów Wlkp. 2012). Jest też współredaktorem kilku publikacji książkowych. Członek rad naukowych czasopism "Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny" (2014), "Gdański Rocznik Ewangelicki" (2015), "Przegląd Narodowościowy" ("Review of Nationalities"), "Studia Administracji i Bezpieczeństwa" oraz "Studia - Konteksty Pogranicza".

Belfer Roku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej (2010 i 2012). Uhonorowany statuetką Gorzowianie 2013 w kategorii Nauka i Edukacja (2014). Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (2015) oraz » Odznaką Honorową Zasłużony dla Miasta Gorzowa Wielkopolskiego (2015). Uhonorowany tytułem Człowiek 15-lecia Polski w Unii Europejskiej (2019). [ Dane na dzień: 21.12.2021 ]

Autor: Kazimierz Ligocki / również zdjęcie
Prawa autorskie do tekstów i zdjęć zastrzeżone ©.

Źródła: [1] - Paweł Leszczyński; [2] - portal: www.oczygorzowa.pl
Zobacz też : » AUTORZY PUBLIKACJI NAUKOWYCH i POPULARNONAUKOWYCH | » DZIAŁACZE SAMORZĄDOWI i POLITYCZNI | » DZIAŁACZE SPOŁECZNI | » OŚWIATA, UCZELNIE, NAUKA