Deklaracja dostępności Multimedialnej Encyklopedii Gorzowa Wielkopolskiego

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Multimedialnej Encyklopedii Gorzowa Wielkopolskiego.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Wyłączenia

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skarga może być również złożona ustnie do protokołu. Skargi wnoszone ustnie przyjmuje Dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Z. Herberta w Gorzowie Wielkopolskim, a wypadku jego nieobecności Zastępca Dyrektora w siedzibie Dyrekcji Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Z. Herberta w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Sikorskiego 107 w środy w godzinach od 09.00 do 11.00. Skarga zawierać powinna imię i nazwisko oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej osoby wnoszącej skargę. Skargi niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu pozostawia się bez rozpoznania.

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek główny Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Sikorskiego 107, 66-400 Gorzów Wielkopolski
Biblioteka Główna oraz Zabytkowa Willa

Do budynku głównego prowadzi jedno wejście od ul. Kosynierów Gdyńskich. Wejście główne do budynku pozbawione jest barier architektonicznych. Korytarz i hol umożliwiają komunikację i swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych. Biblioteka główna posiada dwie windy panoramiczne, które pozwalają na swobodne przemieszczanie się po wszystkich przestrzeniach osobom na wózku. Toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na :

Do zabytkowej willi gdzie znajduje się Dział Zbiorów Specjalnych można dostać się poprzez łącznik. W łączniku zamontowana jest winda, która umożliwia osobie poruszającej się na wózku dostanie się na parter budynku, I piętro i II piętro jest niedostępne dla osoby poruszającej się na wózku. Ze względu na swój zabytkowy charakter modyfikacje i przebudowy budynku są bardzo trudne często niemożliwe do wykonania.

Wideotłumacz języka migowego
Osoby głuche mają możliwość  skorzystania z usługi Wideotłumacza. Stanowisko z usługą Wideotłumacza znajduje na parterze budynku głównego przy Informatorium i można z niego korzystać od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 18:00. Stanowisko jest oznaczone specjalną grafiką. Usługa Wideotłumacza polega na połączeniu się online z tłumaczem języka migowego. Tłumacz widoczny na ekranie komputera będzie pośredniczył w rozmowie pomiędzy osobą posługującą się językiem migowym a pracownikiem Biblioteki. Osoba, która chce skorzystać z Wideotłumacza nie musi umawiać się wcześniej, by skorzystać z usługi. Należy tylko poinformować pracownika o potrzebie skorzystania z tej formy kontaktu.

Przed budynkiem głównym biblioteki znajduje się parking z wydzielonym miejscem dla osób niepełnosprawnych. W budynku poza windą nie ma oznaczeń ułatwiających osobom niewidzącym i słabowidzącym poruszania się po obiekcie, np. tabliczek informacyjnych pisanych alfabetem Braille’a, systemu informowania dźwiękowego oraz nawierzchni, ścieżek dotykowych ułatwiających poruszanie się wewnątrz i na zewnątrz budynku. Do budynku osoba niewidoma może wejść z psem asystującym.

Przy wejściu głównym do biblioteki znajduje się wrzutnia służąca  do całodobowego samodzielnego zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych (książek, zbiorów na nośnikach CD/DVD).

W bibliotece brak dedykowanego oprogramowania oraz urządzeń peryferyjnych umożliwiających czytelnikom niewidomym samodzielnie korzystać ze zbiorów i usług.

Specjalistyczny sprzęt dla osób niepełnosprawnych (w Ośrodku Integracji i Aktywności parter pomieszczenie nr 2):

W wypożyczalni czytelnicy mają dostęp do:

W Ośrodku znajdują się również dwie drukarki brajlowskie, 2 monitory/linijki brajlowskie, lecz w chwili obecnej nie posiadamy odpowiedniego oprogramowania pozwalającego na korzystanie z tych urządzeń.

Filia nr 1, ul. Kombatantów 2, 66-400 Gorzów Wielkopolski

1.   Filia zlokalizowana jest na I piętrze pawilonu handlowego.
2.   Do biblioteki prowadzi zewnętrzna klatka schodowa wyposażona w poręcze.
3.   Dostęp dla osób poruszających się na wózku lub z ograniczeniem ruchowym jest znacznie ograniczony (brak windy, podjazdów, pochylni, platformy przyschodowej).
4.   Drzwi wejściowe dwuskrzydłowe, wymiarowe, otwierane ręcznie.
5.   Po wejściu do przedsionka do pomieszczeń biblioteki prowadzą dodatkowe drzwi i korytarz.
6.   Rozmieszczenie regałów umożliwia dostęp do zbiorów i przemieszczanie się osób na wózku lub z ograniczeniem ruchowym.
7.   Toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
8.   Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Filia nr 2, ul. Mieszka I 50, 66-400 Gorzów Wielkopolski

1.   Filia zlokalizowana jest na parterze budynku mieszkalnego.
2.   Wejście do budynku bezpośrednio z chodnika. Przed wejściem  jeden stopień, brak poręczy i podjazdu.  Wejście przez jedno skrzydło (możliwość otwarcia drugiego) otwierane ręcznie. Przy drzwiach zainstalowany jest domofon.
3.   Do wejścia do biblioteki prowadzi wewnętrzna klatka schodowa, którą należy kierować się prosto, a następnie skręcić w prawo do drzwi biblioteki.
4.   Rozmieszczenie regałów umożliwia łatwy dostęp do zbiorów i przemieszczanie się osób na wózku lub z ograniczeniem ruchowym.
5.   Toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
6.   Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Filia nr 3, ul. Bohaterów Westerplatte 10, 66-400 Gorzów Wielkopolski

1.   Filia zlokalizowana jest w budynku Prywatnej Szkoły Podstawowej o Profilu Artystycznym na parterze.
2.   Do wejścia budynku prowadzą schody wyposażone w poręcze,  obok których znajduje się pochylnia dla osób poruszających się na wózku. Drzwi wejściowe dwuskrzydłe, otwierane ręcznie.
3.   Z holu głównego prowadzą wejścia:
– do czytelni przez drzwi po prawej stronie,
– do wypożyczalni przez drzwi na wprost,
– do wypożyczalni dla dzieci przez drzwi po lewej stronie.
4.   Ciąg komunikacyjny i hol są wolne od barier architektonicznych.
5.   Rozmieszczenie regałów umożliwia łatwy dostęp do zbiorów i przemieszczanie się wózkiem.
6.   Toaleta nie jest przystosowana dla osób z niepełnosprawnych.
7.   Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Filia nr 4, ul. Słoneczna 62a, 66-400 Gorzów Wielkopolski

1.   Filia zlokalizowana jest na parterze pawilonu handlowego.
2.   Filia posiada dwa wejścia:
– wejście główne (z chodnika biegnącego od ulicy Słonecznej), do którego prowadzą dwie pary schodów (przy jednych z lewej strony znajduje się poręcz), brak podjazdu i pochylni.
– wejście boczne bezpośrednio z  placu przy pawilonie do którego prowadzą jednoskrzydłe, wymiarowe drzwi, otwierane ręcznie, umożliwiające osobom poruszającym się na wózku wjazd do biblioteki (wejście boczne udostępniane jest wyłącznie osobom niepełnosprawnym).
3.   Rozmieszczenie regałów umożliwia łatwy dostęp do zbiorów i przemieszczanie się osób na wózku lub z ograniczeniem ruchowym.
4.   Toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
5.   Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Filia nr 5, ul. Śląska 7, 66-400 Gorzów Wielkopolski

1.   Filia zlokalizowana jest na parterze budynku mieszkalnego.
2.   Do wejścia do biblioteki prowadzą dwie pary schodów. Dostęp dla osób poruszających się na wózku lub z ograniczeniem ruchowym jest znacznie ograniczony (brak poręczy, podjazdów czy pochylni). Drzwi wejściowe dwuskrzydłe, otwierane ręcznie.
3.   Po wejściu do przedsionka, do pomieszczeń bibliotecznych prowadzą jednoskrzydłowe wymiarowe drzwi.
4.   Rozmieszczenie regałów umożliwia dostęp do zbiorów i przemieszczanie się osób na wózku lub z ograniczeniem ruchowym.
5.   Toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
6.   W ramach przestrzeni parkingowej w pobliżu budynku znajduje się jedno wyznaczone miejsce dla osób niepełnosprawnych.

Filia nr 6, ul. Śląska 78, 66-400 Gorzów Wielkopolski

1.   Filia zlokalizowana jest na parterze budynku mieszkalnego.
2.   Wejście do budynku bezpośrednio z chodnika, przed wejściem dwa stopnie, brak poręczy i podjazdu.  Wejście przez jednoskrzydłowe wymiarowe drzwi otwierane ręcznie. Przy drzwiach zainstalowany jest domofon.
3.   Do wejścia do biblioteki prowadzi wewnętrzna klatka schodowa poprzedzona dwoma stopniami pozbawionymi poręczy i podjazdu. Należy kierować się prosto, na końcu klatki schodowej skręcić w prawo do drzwi, następnie korytarzem prosto i w prawo do drzwi biblioteki.
4.   Rozmieszczenie regałów umożliwia dostęp do zbiorów i przemieszczanie się osób na wózku lub z ograniczeniem ruchowym.
5.   Toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
6.   W ramach przestrzeni parkingowej w pobliżu budynku znajduje się jedno wyznaczone miejsce dla osób niepełnosprawnych.

Filia nr 7, ul. Krasińskiego 10, 66-400 Gorzów Wielkopolski

1.   Filia zlokalizowana jest na parterze budynku mieszkalnego.
2.   Wejście do biblioteki bezpośrednio z  chodnika przez jednoskrzydłowe, wymiarowe drzwi otwierane ręcznie. Przed wejściem dwa stopnie, brak poręczy i podjazdu.
3.   Po wejściu do przedsionka, do pomieszczeń bibliotecznych prowadzą wąskie drzwi (szerokość 70 cm), poprzedzone progiem.
4.   Rozmieszczenie regałów umożliwia dostęp do zbiorów i przemieszczanie się osób na wózku lub z ograniczeniem ruchowym.
5.   Toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
6.   Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Filia nr 8, ul. Matejki 38, 66-400 Gorzów Wielkopolski

1.   Filia zlokalizowana jest na parterze budynku mieszkalnego.
2.   Wejście do biblioteki bezpośrednio z chodnika od ulicy Żołnierzy Niezłomnych. Do wejścia prowadzą schody wyposażone w poręcz z lewej strony, brak pochylni i podjazdu.  Wejście przez jednoskrzydłowe wymiarowe drzwi otwierane ręcznie.
3.   Po wejściu do przedsionka, do pomieszczeń bibliotecznych prowadzą dwuskrzydłowe drzwi.
4.   Dostęp do zbiorów i przemieszanie się wózkiem są ograniczone ze względu na małą powierzchnię lokalową.
5.   Toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
6.   Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Filia nr 10, ul. Pomorska 34, 66-400 Gorzów Wielkopolski

1.   Filia zlokalizowana jest na I piętrze pawilonu handlowego.
2.   Wejście do budynku bezpośrednio z  chodnika przy pawilonie przez jednoskrzydłowe, wymiarowe drzwi otwierane ręcznie.
3.   Do biblioteki prowadzi wewnętrzna klatka schodowa wyposażona w poręcz z prawej strony.
4.   Dostęp dla osób poruszających się na wózku jest znacznie ograniczony (brak windy, podjazdów, pochylni, platformy przyschodowej).
5.   Rozmieszczenie regałów umożliwia dostęp do zbiorów i przemieszczanie się osób na wózku lub z ograniczeniem ruchowym.
6.   Toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
7.   Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Filia nr 11, ul. Chełmońskiego 8, 66-400 Gorzów Wielkopolski

1.   Filia zlokalizowana jest na I piętrze pawilonu handlowego.
2.   Do biblioteki prowadzi zewnętrzna klatka schodowa wyposażona w poręcz po prawej stronie. Przed wejściem na klatkę schodową znajduje się metalowa brama.
3.   Dostęp dla osób poruszających się na wózku jest znacznie ograniczony (brak windy, podjazdów, pochylni, platformy przyschodowej).
4.   Drzwi wejściowe jednoskrzydłowe, wymiarowe, otwierane ręcznie, przed drzwiami jeden stopień.
5.   Do pomieszczeń biblioteki prowadzi korytarz i dodatkowe drzwi.
6.   Rozmieszczenie regałów umożliwia dostęp do zbiorów i przemieszczanie się osób na wózku lub z ograniczeniem ruchowym.
7.   Toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
8.   Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Filia nr 14, ul. Wróblewskiego 35, 66-400 Gorzów Wielkopolski

1.   Filia zlokalizowana jest na parterze pawilonu handlowego.
2.   Wejście do biblioteki bezpośrednio z chodnika od strony parkingu. Przed wejściem  jeden stopień, brak poręczy i podjazdu. Wejście przez dwuskrzydłowe wymiarowe drzwi otwierane ręcznie.
3.   Po wejściu do przedsionka, do korytarza prowadzą dwuskrzydłowe drzwi. Wypożyczalnia dla dzieci znajduje się po prawej stronie korytarza, na końcu którego znajduje się wypożyczalnia dla dorosłych.
4.   Rozmieszczenie regałów umożliwia dostęp do zbiorów i przemieszczanie się osób na wózku lub z ograniczeniem ruchowym.
5.   Toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
6.   W ramach przestrzeni parkingowej pawilonu handlowego znajduje się jedno wyznaczone miejsce dla osób niepełnosprawnych.

Do wszystkich filii osoba niewidoma może wejść z psem asystującym.
W filiach nie ma  możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu oraz online.
W filiach nie ma oznaczeń ułatwiających osobom niewidzącym i słabowidzącym poruszanie się po obiekcie.
Filie nie dysponują dedykowanym oprogramowaniem oraz urządzeniami peryferyjnymi umożliwiającymi czytelnikom niewidomym samodzielnie korzystanie ze zbiorów i usług.

Inne informacje i oświadczenia

Aplikacje mobilne

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Z. Herberta w Gorzowie Wielkopolskim udostępnia następujące aplikacje mobilne: