MULTIMEDIALNA ENCYKLOPEDIA
GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO

LESZCZYŃSKI Paweł

Paweł Leszczyński Właśc. Paweł [Adrian] Leszczyński. Doktor habilitowany nauk prawnych i profesor nadzwyczajny w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolski. Były radny Rady Miasta. Ur. 4 października 1975 roku - Gorzów Wielkopolskim. Były doradca wojewody lubuskiego oraz pełnomocnik ds. mniejszości narodowych i etnicznych. Prezes Zarządu Oddziału gorzowskiego Polskiego Towarzystwa Historycznego i członek Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego.

Ukończył I Liceum Ogólnokształcące (1994). Laureat ogólnopolskich Olimpiad Wiedzy o Polsce i Świecie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1999) oraz Podyplomowego Studium Nauk Politycznych na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (2000). W 2004 roku na Uniwersytecie Warszawskim obronił pracę doktorską, a w 2013 roku otrzymał stopień doktora habilitowanego nauk prawnych, nadany mu na podstawie uchwały Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

W latach 1999-2002 członek Komisji Organizacyjno-Prawnej Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, wybrany spoza składu radnych. Uczestniczył w pracach Komitetu Organizacyjnego Obchodów 750-lecia Miasta Gorzowa (2005-2006). Od 2006 do 2014 roku radny Rady Miasta. W latach 2006-2010 jej wiceprzewodniczący.

Członek Unii Wolności [UW] (1995-1998) i Sojuszu Lewicy Demokratycznej (2000-2012), w tym wiceprzewodniczący Zarządu Miejskiego SLD (2007-2012). W 2009 roku startował w wyborach do Parlamentu Europejskiego, a w 2011 roku do Senatu RP.

Od 2004 roku nauczyciel akademicki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gorzowie, obecnie zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego. W latach 2005-2007 zastępca dyrektora Instytutu Administracji PWSZ. Opiekun Studenckiego Koła Nauk Prawnych i Bezpieczeństwa Narodowego na tej uczelni (od 2005 roku). Jest też kierownikiem zainicjowanej przez siebie Pracowni Analiz Wschodniego Sąsiedztwa w strukturze Akademickiego Centrum Badań Euroregionalnych PWSZ, które działa pod patronatem Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk (od 2011 roku). Od kwietnia 2014 roku kierownik Katedry Problemów Bezpieczeństwa Europy Północnej i Środkowowschodniej, pierwszej w PWSZ katedry naukowo-badawczej. W latach 2014-2016 profesor nadzwyczajny w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Szczecinie.

Członek bądź współpracownik licznych organizacji, instytucji i towarzystw, m.in.: Polskiego Towarzystwa Alberta Schweitzera w Warszawie (1994-1995), Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego (od 2002 roku). Uczestnik szkolenia The Lord Slynn of Hadley European Law Foundation (2000, Warszawa). Od 2005 roku członek Polskiego Towarzystwa Historycznego [PTH] – Oddział w Gorzowie Wielkopolskim, a od 2006 roku jego prezes. W 2007 roku, z ramienia PTH Oddział w Gorzowie, został członkiem Rady Muzeum Lubuskiego, w latach 2012-2015 był jej przewodniczącym, a od grudnia 2015 pełni funkcję jej wiceprzewodniczącego. Od 2008 roku jest redaktorem naczelnym "Forum Historyczno-Społecznego" - rocznika wydawanego przez PTH Oddział w Gorzowie.

Pełnił, bądź pełni, wiele funkcji społecznych i politycznych, m. in. był współpracownikiem wicemarszałek Senatu RP Zofii Kuratowskiej (UW, 1995-1996), asystentem społecznym posła na Sejm RP Jana Kochanowskiego (SLD, 1999-2004), był doradcą wojewody lubuskiego Andrzeja Korskiego (2001-2004) oraz pełnomocnikiem wojewody lubuskiego Janusza Gramzy ds. mniejszości narodowych i etnicznych (2004-2006). Społeczny doradca Zarządu i Rady Lubuskiej Fundacji Zachodnie Centrum Gospodarcze w Gorzowie (2004-2005 i ponownie od października 2015). Od 2016 roku członek Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego. Sekretarz Polskiej Rady Ekumenicznej Oddział w Gorzowie (od 1998 roku).

Uczestnik Letniej Szkoły dla Młodych Liderów Społecznych i Politycznych przy Polskiej Fundacji im. Roberta Schumanna (1996). W związku z tematyką przygotowywanej pracy magisterskiej uczestniczył w XI Konferencji Europejskich Sądów Konstytucyjnych na Zamku Królewskim w Warszawie, poświęconej orzecznictwu w sprawach wolności sumienia i wyznania (1999). W latach 1999-2001 brał udział w kursach pn. Studium Stosunków Międzynarodowych w Instytucie Problemów Bezpieczeństwa w Warszawie. Moderator cyklu Ogród Polityczny, organizowanego przez gorzowski Klub Myśli Twórczej Lamus (2005-2006).

Autor ponad 175 publikacji naukowych, popularnonaukowych i popularnych. Jest autorem kilku książek naukowych, m.in.: Zagadnienia wyznaniowe w Konstytucji RP (Wyd. Naukowe SEMPER, Warszawa 2001); Polski socjalliberalizm w latach 1989-1997. Uwarunkowania historyczne i europejskie (Friedrich Naumann Stiftung – Przedstawicielstwo w Polsce, Warszawa 2001; wyd. drugie w koedycji z Domem Wydawniczym ELIPSA, 2004); Centralna administracja wyznaniowa II RP – Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego (Wyd. Naukowe SEMPER, Warszawa 2006); Stosunki Państwo - Kościół w koncepcjach oraz praktyce rządów obozu piłsudczykowskiego (Wyd. Naukowe PWSZ, Gorzów Wlkp. 2008) i Regulacja stosunków między państwem a nierzymskokatolickimi Kościołami i innymi związkami wyznaniowymi określona w art. 25 ust. 5 Konstytucji RP (Wyd. Naukowe PWSZ, Gorzów Wlkp. 2012). Jest też współredaktorem kilku publikacji książkowych. Członek rad naukowych czasopism "Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny" (2014) i "Gdański Rocznik Ewangelicki" (2015).

W ramach zagranicznej aktywności naukowej w 2007 roku przeprowadził kwerendę biblioteczną w Bibliotece Wydziału Prawa na Uniwersytecie Karola w Pradze, co zaowocowało m.in. artykułami publikowanymi w monografiach i czasopismach naukowych.

Belfer Roku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej (2010 i 2012). Uhonorowany statuetką Gorzowianie 2013 w kategorii Nauka i Edukacja (2014). Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (2015) oraz Odznaką Honorową Zasłużony dla Miasta Gorzowa Wielkopolskiego (2015). [ Dane na dzień: 1.02.2017 ]

Kazimierz Ligocki / również zdjęcie
Prawa autorskie do tekstów i zdjęć zastrzeżone ©.
Zgłoś poprawki i uzupełnienia: encyklopedia.go@wimbp.gorzow.pl


Źródła: [1] - Paweł Leszczyński; [2] - portal: www.oczygorzowa.pl